E-SVH ry yhdistyksen säännöt

E-SVH ry säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 4.7.2021

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Valjakkoharrastajat ry ja sen kotipaikka on Lohja. Yhdistyksen nimi voidaan lyhentää muotoon E-SVH. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Southern Finland Musher Association. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koiravaljakkoharrastusta ja -urheilua sekä kehittää kansalaisten koiravaljakkotietoutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

       - järjestää koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa
       - järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia
       - harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
       - tekee aloitteita eri viranomaisille
       - on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

       - ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
       - järjestää keräyksiä ja arpajaisia sekä maksullisia tilaisuuksia
       - omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
       - tehdä talkootyötä
       - myydä mainostilaa
       - solmia sponsorisopimuksia.

3. Jäsenyydet 

Yhdistys sitoutuu toiminnassaan Suomen Valjakkourheilijoiden liiton sääntöihin, sekä niiden organisaatioiden sääntöihin, joiden jäsen Suomen Valjakkourheilijoiden liitto on. 

4. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen joka jättää maksamatta jäsenmaksun, rikkoo toistuvasti yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan aiheuttaa suoraa ja merkittävää haittaa yhdistyksen toiminnalle tai tarkoitukselle. Yhdistyksen jäsenellä ei saa olla eläintenpitokieltoa. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen toimintaa voidaan toteuttaa projektiluontoisesti, jolloin nimetty projekti- tai hankepäällikkö raportoi toiminnasta hallitukselle, ja toimii hallituksen valvonnan ja ohjauksen alaisena, osoitetuilla resursseilla. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

     1. kokouksen avaus
     2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
     3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
     4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
     5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
     6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
     7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
     8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
     9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
    10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 01.07 - 31.06. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.